Användaravtal Itchy AB

Gäller från 2021-04-25

1. Introduktion
1.1 Definitioner

Dessa villkor, med initialkapitalisering, används konsekvent i avtalet och definieras enligt följande:

Användaren betyder en fysisk person.

Användarkonto betyder möjligheten att skapa personliga användaridentiteter med "läs" eller "läs och skriv" privilegier. Alla användarkonton är registrerade och loggade för spårbarhet.

Itchy AB är leverantören av tjänsten och parten till detta avtal.

Itchy AB-konto kallas databasen där all data spelas in och lagras. Funktionerna i Itchy AB-kontot är beroende av vilken version av den tjänst du som kund köpte.

Konto betyder antingen Itchy AB-kontot eller ett alternativt konto, där kunden har skrivit ett separat användaravtal med Itchy AB.

Kunden betyder den juridiska eller fysiska personen som har ingått ett avtal med Itchy AB i enlighet med detta avtal. Kunderna är inte en offentlig organisation.

Licensen innebär kundens rätt till användning till tjänsten.

På festen menas det en part i detta avtal - dvs du som kund eller Itchy AB.

Av parter betyder det parterna i detta avtal - det vill säga dig som kund och kliande AB.

Med prislista är det alltid menat att gällande priser mottagna via e-post från hello@itsitchy.com, eller priser som anges här.

Genom samarbetspartner är det avsett som återförsäljare som är certifierad av Itchy AB för detta ändamål.

Med tjänsten menas det molntjänsten och den mobila applikationen Itchy AB på svenska, engelska och franska språkversioner.

"Tredje part" betyder någon annan juridisk eller fysisk person än en part i detta avtal. Företag inom samma grupp (förälder, dotterbolag, systerbolag) som part är också tredje part.

 

1.2 Syfte och allmänt ändamål

Detta användaravtal (nedan kallat avtalet) mellan dig som kund och vi på Itchy AB reglerar i huvudsak:

Användning av tjänsten (nedan kallad licensavtalet)

Tillgång till service och support för tjänsten (nedan kallad tjänstavtalet)

Avgifter, priser och betalningsvillkor

Databehandling och integritet för kunden

Ansvar och integritet

Syftet med detta avtal är att du som kund köper tjänsten. Tjänsten är en ansökan om mobiltelefoner som kommer att fungera som ett verktyg för psoriasis och atopisk eksem.

Tjänsten är endast tillgänglig i en version.

Bestämmelser om slutsats och uppsägning av avtalet fastställs i klausul 3. Kontraktsperioden börjar den dag då ett konto för kund skapas genom ansökan eller via en partner.

Avtalet gäller i sin helhet, oavsett om tjänsten har tillhandahållits utan kostnad eller mot betalning. Om du har åtkomst till tjänsten via ett betakonto, gäller klausul 11 ​​nedan.

Avtalet gäller i sin helhet, oavsett om tjänsten har lämnats genom en proprietär registrering i ansökan eller via en partner.

Om du som kund inte godkänner avtalet måste du omedelbart logga ut, sluta använda tjänsten och avinstallera programmet. Känn dig fri att kontakta någon av Itchy ABs kontaktpersoner för att diskutera alternativa villkor, via hello@itsitchy.com.

 

1.3 Särskilda villkor genom skriftligt avtal

Om särskilda villkor har avtalats skriftligen mellan parterna kommer dessa villkor att råda i de fall de skiljer sig från detta avtal.1.4 Ändringar av avtalet

Itchy AB förbehåller sig rätten att uppdatera detta avtal för att reflektera:

(1) Ändringar i lagstiftning eller praxis eller

(2) förbättringar eller tillägg till tjänsten

En uppdatering av avtalet, med undantag för särskilda villkor under 1.3 ovan, ersätter tidigare eller samtidiga avtal mellan parterna.

Vi från Itchy AB kommer att meddela dig, med hjälp av en anmälan till den e-postadress som du registrerar ditt konto och via en informationslåda i tjänsten, är minst sju (7) dagar innan det uppdaterade avtalet träder i kraft. Om du som kund inte vill godkänna ett uppdaterat avtal bör du säga upp ditt avtal. Genom att fortsätta använda tjänsten efter en uppdatering av avtalet, godkänner du att du som kund är bundna av avtalet.

 

2 Licensavtal
2.1 Användningsrätt

Kunden beviljas en personlig, icke-exklusiv, begränsad, icke-överförbar, återkallelig rätt att använda tjänsten.

Med personlig användningsrätt menas kundens rätt att använda tjänsten som stöd för behandling av kundens behov av behandling. Det innebär att kunden inte får överföra, hyra, låna ut eller på annat sätt sälja tjänsten till någon tredje part, det begränsar inte företag inom samma grupp med samma licens.

Licensen ger kunderna som köpte tjänsten eller fått en aktiveringskod som tillhandahålls av Itchy AB till serviceåtkomsten till ett Itchy AB-konto.

 

2.2 Språkversion

Detta licensavtal täcker endast den engelskspråkiga versionen av tjänsten. Vänligen kontakta en av Itchy ABs kontakter för att diskutera tillägget av andra språkversioner av tjänsten, via hello@ititchy.com.

 

2.3 Immateriella rättigheter

Alla upphovsrätt till tjänsten och tjänsten av tjänsten hålls av Itchy AB eller partners och leverantörer. Programvaran innehåller, men är inte begränsad till, datorprogram, programvara, källkod, objektkod och algoritmer.

Avtalet överför inte några immateriella rättigheter till kunden eller till tredje part. Du som kund kanske inte:

(1) Kopiera programvaran, helt eller delvis,

(2) Ändra programvaran, delvis eller i sin helhet,

(3) Genomföra åtgärder för att komma åt programkällkoden. Exempel på sådana åtgärder är så kallade omvänd teknik, demontering och dekompilering.

Förbudet i andra stycket ovan gäller med undantag för vad som är tillåtet i enlighet med kapitel 2. § 26 g andra till fjärde stycket och § 26 h upphovsrättslagen (1960: 729).

Itchys namn och logotyp är registrerade varumärken och kan inte användas utan skriftligt tillstånd från Itchy AB. Missbruk av Itchy ABs varumärken eller annat material är förbjudet och kan bryta mot upphovsrätt, varumärke och / eller andra lagar.

 

2.4 Systemkrav och produktspecifikation

Itchy AB kan ändra systemkrav och produktspecifikationer för framtida versioner av programvaran.

Tjänsten är konstruerad för användning i Android och OS iOS operativsystem. Framtida kompatibilitet med operativsystem som inte längre upprätthålls av operativsystemleverantören garanteras inte.

 

2.5 Överföring av licens och immateriella rättigheter

Kunden får inte tilldela eller göra tillgänglig tredje parts tjänst. Exempel på sådana åtgärder säljer, utlåning, överföring eller på annat sätt fördelar tjänsten.

Det som anges i första stycket ovan, gäller även om du som kund förvärvas av ett annat företag (företags fusion), om du som kund är uppdelad i två eller flera företag (företagsammanslagare) eller som kund är placerade i konkurs eller företagsstrukturering.

Bestämmelser om överföring av andra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal regleras av klausul 4.5 nedan.

3 Serviceavtal
3.1 Kundens rättigheter

Tjänsteavtalet ger dig som kund:

(1) Rätt att använda tjänsten utan begränsning i funktionalitet, beroende på om användaren använder den fria eller betalda versionen av Tjänsten, med undantag för planerat underhållsarbete. Tjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, året runt.

Schemalagd underhållsarbete är annonserat på http://www.itsitchy.com med minst en (1) dags varsel. Kunderna bör ägna särskild uppmärksamhet åt planerat underhållsarbete så att detta inte störa kundens användning av ansökan.

(2) Tekniskt stöd enligt avsnitt 3.3, nedan.

(3) Automatisk säkerhetskopiering av de poster som kunden görs i tjänsten.

(4) Regelbundna uppdateringar av tjänsten. Uppdateringarna inkluderar, men är inte begränsade till:

en. Programuppdateringar, och görs automatiskt tillgängliga för kunden automatiskt, efter planerade uppdateringar i samband med underhållsarbete eller via mer brådskande uppdateringar enligt information på https://www.ititchy.com Det betyder att Itchy AB kommer att ge kunden utan extra kostnad Under kontraktsperioden fixar såväl som alla nya officiella versioner av programvaran.

b. Uppdatering av beslutsbasen i samband med ny praxis. Det innebär att Itchy AB kommer att ge korrigeringar och alla nya officiella versioner av programvaran under kontraktsperioden utan extra kostnad för kunden.

 

3.2 Kundens skyldigheter

För att göra det möjligt för Itchy AB att tillhandahålla service och stöd i enlighet med detta serviceavtal ska kunden

(1) Ge Itchy AB med aktuell och korrekt kontaktinformation, inklusive en aktiv e-postadress.

(2) Följ användningsinstruktionerna i Tjänstens dokumentation och andra instruktioner från Itchy AB.

Bruksanvisningen uppdateras och revideras löpande på grund av uppdateringar i tjänsten. Du som kund bör vara medveten om detta och är skyldiga att delta i uppdateringar och revideringar.

(3) Se till att alla mobiltelefoner som har tillgång till tjänsten har ett adekvat skydd mot virus och andra skadliga program samt en fungerande Internetanslutning.

Bestämmelserna i första stycket ovan är särskilt viktigt för att förebygga tredje part från otillbörligt tillgång till personuppgifter och annan känslig information som administreras via tjänsten.

(4) Läs uppdateringar om användarvillkoren utan dröjsmål.

 

3.3 Tekniskt stöd till kunden

Itchy AB kommer att ge teknisk support till tjänsten via e-post (hello@itsitchy.com). Tekniskt stöd är bemannad mellan 9:00 till 17:00 på vanliga vardagar.

Tekniskt stöd innebär hjälp och möjlighet till mer fördjupade frågor om, och hjälp med tjänstens tekniska funktion och logisk struktur, som behövs för tjänstens användning. Tekniskt stöd omfattar inte utbildning eller enskilda recensioner och instruktioner om tjänstens användarfunktioner, eller information som finns i Tjänstens dokumentdatabas, Link Collection eller Hjälp Texter.

Tekniskt stöd betyder inte juridisk rådgivning, tolkning av juridiska texter eller deltagande i att återställa dataregister. Itchy AB kommer att bidra till att återställa dataregistren från den senaste säkerhetskopian med rimliga ansträngningar och mot den nuvarande timpriset.

 

3.4 Åtgärd för produktfel i tjänsten

Du som kund är skyldiga att underrätta Itchy AB skriftligen av detekterade produktfel utan dröjsmål till hello@ititchy.com skriftligen. Itchy AB ska inom rimlig tid rätta till produktfel som på allvar påverkar tjänsten för dig som kund. Itchy AB förbehåller sig rätten att bestämma när och hur ett produktfel ska korrigeras och när och hur en åtgärd ska vidtas, eftersom Itchy AB är den part som har en översikt över konsekvenserna av en förändring i den underliggande programvaran.

Itchy AB ska rätta till produktfel som inte på ett seriöst sätt påverkar tjänsten för dig som kund, men tidigt i nästa officiella version av programvaran. Itchy AB förbehåller sig rätten att bestämma när och hur ett produktfel ska korrigeras och när och hur en åtgärd ska vidtas, eftersom Itchy AB är den som har en översikt över konsekvenserna av en förändring i den underliggande programvaran.

Du som kund kanske inte korrigerar produktfel i tjänsten själv eller genom en tredje part.

 

3.5 Begränsningar i Itchy ABs skyldigheter

Itchy är en ansökan ("App") utvecklad av Itchy AB. Itchy är ett självhanteringsverktyg för personer som har diagnostiserats med psoriasis, psoriasisartrit och atopiskt eksem och har därmed diagnostiserats och har receptbelagda läkemedel som föreskrivs av en läkare. Itchy hjälper dig att hålla reda på dina olika behandlingar genom påminnelser och allmän information.

Appen bör inte på något sätt anses vara ersättare för klinisk bedömning, rekommendation, samråd eller diagnos av en läkare, specialist eller läkare. Itchy AB förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort material från appen när som helst.

 

3.6 Information

Informationen ges för informationsändamål. Läs noga igenom följande användarvillkor innan du hämtar eller använder Itchy ™. Genom att ladda ner eller använda appen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat användarvillkoren. Om du inte godkänner dessa villkor, laddar du inte ner eller använder appen.

 

3.7 Innehåll

Du godkänner att du får tillgång till och använda den här appen och dess innehåll på egen risk. Du är ansvarig för att tillhandahålla data som är korrekta om behandlingar, symptom, dosering, intervaller och annan information samtidigt som du behåller eget gottfinnande. Itchy AB, dess dotterbolag, affiliates eller någon annan part som är involverad i utveckling, produktion eller tillhandahållande av denna app, bör inte hållas ansvarig för förlust, skada eller kostnad, oavsett om det är överenskommelse, ersättning (inklusive försumlighet) eller på annat sätt som härrör från Information i den här appen eller dess användare, tillgång till, användning av eller oförmåga att använda den här appen eller eventuella fel eller försummelser i innehållet. Itchy AB ansvarar inte för de uppgifter som tillhandahålls eller skrivits av användare i vårt samhälle, men kommer att måttlig för att säkerställa en säker och betrodd miljö för diskussion.

 

3.8 Medicinsk information

Den här appen kan innehålla information om när du ska använda din medicin och vad du kan göra för att leva frisk. Denna allmänna information tillhandahålls endast som en tjänst och är inte lämplig för alla patienter, t.ex. de som lider av allvarlig sjukdom. Denna information ersätter inte på något sätt behovet av fullständig medicinsk rådgivning, klinisk diagnos och föreskriven behandling, liksom personlig träning och dietrådgivning från läkare eller andra vårdpersonal.

 

3.9 Sekretess

Information som tillhandahålls i appen lagras av Itchy AB för att skapa en välfungerande användarupplevelse för sina användare. Itchy AB har inget ansvar, kontroll eller inflytande över information som användaren av appen delar på Internet och sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Den här appen kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser som drivs av tredje part över vilka ITchy AB inte har kontroll. Dessa länkar tillhandahålls endast för bekvämlighet och utgör inte godkännande eller rekommendation av Itchy AB.

 Itchy AB: s skyldigheter enligt detta avtal omfattar inte:

(1) Att tillhandahålla instruktioner eller utbilda kunden om nödvändig information som finns i tjänstens texter, bilder, ljudklipp eller annan typ av innehåll.

(2) för att göra kundspecifika justeringar av tjänsten.

(3) För att rätta till fel som orsakats av programvaran från tredje part i samband med Tjänsten utan godkännande av ITchy ABs representant eller som har gjorts i enlighet med gällande, separat, överenskommelse om justering av tjänsten mellan Itchy AB och du som en kund.

Bestämmelserna i punkt 3.5, stycke 3 första stycket ovan, gäller även för andra fel som orsakas av programvara som hämtas eller lämnat data till tjänstens databas på ett sätt som inte godkänts av Itchy AB.

Bestämmelserna i punkt 3.5, punkt tre, första stycket ovan, gäller även för fel som orsakas av orsaker bortom Itchy ABs kontroll, till exempel strömavbrott, operativsystemfel, hårdvarufel, drivrutinsfel, virus etc.

(4) För att åtgärda fel som orsakas av kunden som utför en åtgärd med hjälp av kapitel 2. 26 g § andra till fjärde stycket och kap. 26 § H i upphovsrättslagen (1960: 729).

(5) Att ersätta de kostnader som uppstår i tjänst för en tredje part, såvida inte uttryckligen överenskommits i förväg mellan kunden och Itchy AB.

Itchy AB kan tilldela sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till ett annat bolag inom samma grupp.


4 Priser och betalningsvillkor
4.1 Avgift för prenumerationen

Avgiften för ett kliande premiumabonnemang på tjänsten debiteras enligt gällande prislista.

Prislista

EUR 4,99 per månad

59,88 EUR per år

När man köper en årlig prenumeration, tillämpas en 50% rabatt, vilket minskar kostnaden för 29,94 euro.

Prenumerationstjänsten kan avbrytas när som helst.

Nya licenser eller licenser för ytterligare kliande AB-konton, med tillhörande serviceavtal, debiteras enligt prislistan i kraft vid den tiden. Detsamma gäller för transaktionsavgifter av olika slag, andra produkter och tjänster samt tjänster som inte omfattas av serviceavtalet.

 

5 Begränsning av Itchy ABs ansvar

Itchy AB avgick allt ansvar för skador, med undantag för den skada som orsakas av grov oaktsamhet, vilket kan bero på Itchy ABs skyldigheter enligt detta avtal. Skulden är begränsad till direkt skada och Itchy AB är inte ansvarig för eventuella förlorade vinster, misslyckad psoriasisbehandling eller annan indirekt skada.

 

6 Sekretess

Varken parten kan avslöja information som är skyddad enligt Affärshemligheter Skyddslagen (1990: 409) i den utsträckning som krävs enligt lagförändringar, regeringsbeslut, för att kunna utföra service enligt avtalet eller om den andra parten har godkänt förfarandet.

Kunden förbinder sig att informera och genom sekretess eller andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dess personal, konsulter och underleverantörer observerar sekretess i enlighet med denna bestämmelse.

 

7 force majeure

Partiens skyldigheter gäller med bokning för evenemang utanför partiets kontroll, såsom krig, terroristhandlingar, arbetskonflikt, sabotage, brand, vattenskador, inbrott, statligt ingripande eller liknande som gör det svårt eller omöjligt för partiet att utföra service eller vidta åtgärder .

9 Urval av lag- och tvistlösningsforum

 

8 Val av lag och tvistlösningsforum

I händelse av tvist är vi från Itchy AB angivna till en gemensam lösning före någon formell juridisk anmälan. Därför begår du som kund först att försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta hej@ititchy.se Vi kommer att försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta dig. Om en tvist inte är löst efter femton (15) arbetsdagar efter att du har kontaktat oss, har du som kund eller Itchy AB rätt att initiera rättsliga förfaranden. All kommunikation mellan parterna ska vara på svenska.

Ett rättsligt förfarande i händelse av tvist måste lösas av en offentlig domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Parternas rättigheter och skyldigheter som helhet ska regleras av svensk lag.

9 Ändra logg