Sekretesspolicy för tjänsten Itchy AB / Itchy

Gäller från 2021-04-25

 

1. Introduktion
1.1 Definitioner
Dessa begrepp, med stora bokstäver, används konsekvent i policyn och definieras enligt följande:
 • Användare: En fysisk person som använder itchy-tjänsten.
 • Itchy AB: Leverantör av tjänsten.
 • Tjänsten: molntjänsten och mobilapplikationen kliande.
 • Personlig information: Eventuell information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person, en användare, där en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, en plats Uppgift eller en online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten.
 • Bearbetning: En åtgärd eller en kombination av åtgärder avseende personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig automatiserad eller ej, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, bearbetning eller modifiering, generering, läsning, användning, överföring genom överföring, spridning eller andra medel , justering eller montering, begränsning, deletion eller förstörelse,
1.2 Syfte och generellt

Itchy ABs ("We") Personlig databehandling följer dataskyddet ("GDPR"), och den här politiken förklarar hur vi samlar, använder, skyddar och delar de personuppgifter vi behandlar om våra användare. Vi tar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda din personliga information från felaktig tillgång, förändring eller förstörelse.
Om du inte hittar svaret på en fråga, vänligen kontakta oss på: hello@ititchy.com
Denna sekretesspolicy reglerar:

 • Databehandling och integritet för användaren

Tjänsten är en applikation på mobiltelefoner som ska fungera som ett verktyg för användaren att hantera sitt kroniska hudtillstånd ..
Om du som användare inte godkänner denna policy kommer du inte att kunna komma åt tjänsten. Vänligen kontakta Itchy AB för att diskutera alternativa villkor, via Hej @ itschy.com.


1.3 Ändringar i policyn

Itchy AB uppdaterar kontinuerligt denna policy för att reflektera:

 • (1) Ändringar i lagstiftning eller praxis, eller
 • (2) förbättringar eller tillägg till tjänsten

Vi från Itchy AB kommer att meddela dig via tjänsten när policyn uppdateras. Med detta kommer vi att begära ett förnyat samtycke att fortsätta bearbeta dina personuppgifter i enlighet med den uppdaterade politiken.


2 databehandling och integritet
2.1 Personuppgifter

Itchy AB bearbetar de personuppgifter som du som användare har skrivit in i tjänsten. De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Kontaktinformation, till exempel e-postadress
 • Användardata, såsom behandlingar, föreskrivna läkemedel, pasi, dlqi, Bilder, personliga reflektioner och demografiska data
 • Kundsupportinformation, till exempel samtal med stöd för tjänsten
Ovannämnda data behandlas för följande ändamål:
 • Leverera tjänsten - för kliande för att stödja dig i din kroniska hudsjukdom självhantering, använder tjänsten dina personuppgifter, t.ex. Behandlingar, föreskrivna läkemedel, bilder, dlqi och pasi-poäng.
 • Skapa marknadsinsikter - För att hjälpa så många som möjligt skapar kliande statistik och marknadsintäkter baserat på din kontaktinformation. Du kommer inte att kontaktas för marknadsföring, men kliande kommer att kunna hitta andra som liknar dig.
 • Kontakta användare via e-post - Du får ibland tips och support som skickas till din e-post, som ett komplement till tjänsten. Du kan välja att avregistrera när som helst.

Allt ovanstående behandling av data är beroende av användarens uttryckliga samtycke.
För ovanstående ändamål kan Itchy AB anställa personuppgifter assistenter för att producera statistiska data och marknadsintäkter. Om det innebär en överföring till ett tredjeland eller en internationell organisation, kommer Itchy AB alltid att se till att det finns ett kommissionsbeslut om tillräcklig skyddsnivå eller alternativt att assistenten genom avtal eller på annat sätt kan garantera lämpliga skyddsåtgärder.


Du har alltid rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av den information du vill ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är fri att begära. För att säkerställa att det är den rätta personen som begär information, måste en sådan begäran komma från den e-postadress som du tidigare har använt för att kommunicera med oss.
 • Få korrigerad från felaktig eller ofullständig personlig information. Begäran om korrigering skickas till oss via e-postadress nedan.
 • Har dina data raderats i vissa fall, till exempel om din personliga information inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall - t.ex. Om du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter, som görs efter balansering - under tiden, kontroll över våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Gå ut och överföra personuppgifter till en annan person som ansvarar för personuppgifter i vissa fall (dataportabilitet).
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på en intressebalans. Fortsatt bearbetning av dina personuppgifter kräver i ett sådant fall att vi kan visa obligatoriska motiveringar som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om det gäller bestämning, utövande eller försvar av rättsliga påståenden.
 • Du har rätt att lämna ett klagomål om behandlingen till den svenska dataskyddsmyndigheten eller en annan dataskyddsmyndighet inom EU.
 • När som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av din personliga information.
 • Om du begär tillgång till din information kan du skicka ett mail till hello@ititchy.com.
2.2 Insamling av information

Itchy AB samlar in anonymiserad information i tjänsten via automatiserade datainsamlingsverktyg. Itchy AB samlar och använder sådan information för att säkra, behålla och förbättra tjänsten och skapa rapporter baserade på statistik över anonymiserad användardata. Informationen kan också ligga till grund för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, affärsuppföljning och affärs- och metodutveckling, som äger rum i ljuset av Itchy AB: s intresse för att övervaka och analysera användningen av tjänsten.


2.3 Hur vi använder information vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, behålla, skydda och förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster och för att skydda Itchy AB och våra användare.


Vi kan använda ditt användarnamn och den offentliga beskrivningen för att beskriva dig till andra användare av vår tjänst, till exempel när du aktivt kontaktar en annan användare eller när du skriver en recension.


När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden för att lösa eventuella problem du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att informera dig om kommande förändringar eller förbättringar.
Informationen vi samlar med cookies och annan teknik, t.ex. Pixel-taggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av de produkter vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på det språk du använder. Om / när vi visar anpassade annonser, kommer vi inte att länka identifierare från cookies eller liknande tekniker till känsliga kategorier av personlig information, som de som bygger på etnicitet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.


Om vi ​​vill använda information för ett annat ändamål än det som beskrivs i denna sekretesspolicy, frågar vi först om ditt samtycke.


2.4 Lagring av användardata

Om användaren väljer att sluta använda tjänsten, lagras användarens data i sextio (60) dagar, varefter ITchy AB har rätt att radera användarens återstående material från Itchy ABs servrar. På användarens begäran ska alla uppgifter raderas omedelbart efter avtalets uppsägning.


Användarens data kommer inte att raderas om, på grund av gällande lagstiftning eller andra myndighetsbeslut, skulle det finnas hinder för Itchy AB.


2.5 Datasäkerhet

För tillgång till tjänsten krävs inloggning med användarnamn och aktiveringskod eller lösenord. Det är användarens ansvar att se till att inloggningsinformation till tjänsten hålls säker.


Inloggningsprocessen är helt krypterad, vilket innebär att ingen information skickas i icke-krypterad form.


3. Åtkomst och uppdateringsinformation

Vi vill att du ska kunna komma åt din information oavsett när du använder våra tjänster. Om informationen är felaktig vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort det, förutsatt att informationen inte behöver sparas för giltiga affärsändamål eller av juridiska skäl.


Vi strävar efter att hålla våra tjänster i ett sådant tillstånd att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen vara kvar i våra backup-system.


4. Information vi delar

Vi delar inte personlig information med företag, organisationer eller individer utanför Itchy AB och nödvändiga leverantörer från tredje part utom i följande situationer:

 

4.1 med ditt samtycke

Vi delar personlig information med företag, partners, organisationer eller personer utanför Itchy AB om du har gjort det möjligt för oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke att kunna dela känslig personlig information med andra.


4.2 För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående företag, partners eller andra betrodda företag och personer som har till uppgift att behandla informationen på vår vägnar, i enlighet med våra instruktioner, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för integritet och säkerhet.


4.3 Av juridiska skäl

Vi delar personlig information med företag, organisationer eller personer utanför Itchy AB om vi har goda skäl att tro att tillgång, användning, bevarande eller offentliggörande av sådan information är rimligt nödvändig att
uppfylla gällande lagar, förordningar, juridiska processer eller obligatoriska förfrågningar från myndigheter

 • se till att de tillämpliga användarvillkoren följs, inklusive undersökningen av eventuella överträdelser av dessa
 • upptäcka, förebygga eller på annat sätt lösa bedrägerier, säkerhet eller tekniska problem

Skydda mot skador på rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåtet enligt lag.
Vi kan dela information som inte kan kopplas till en viss individ offentligt och med våra partners - t.ex. förlag, annonsörer eller länkade webbplatser. Till exempel kan vi dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används i allmänhet.


5. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda Itchy AB och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga förändringar som kan avslöja eller förstöra information vi håller.
- Vi använder bästa praxis för kryptering av trafik mellan våra tjänster.
- Vi granskar våra förfaranden för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig tillgång till system.
- Vi begränsar tillgången till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla den på våra vägnar. De är bundna av strikt sekretess enligt kontrakt och kan vara disciplinerad eller avslutad om de inte uppfyller kraven.


6. Ändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på den här sidan, om förändringarna är signifikanta kommer vi att ge ett mer framträdande meddelande.